Any time

Frank Nobriga

3 Feb 1892 – 29 Jan 1966

 Frank Nobriga

18 Nov 2020

Jesse McKinlay

1883 – 1964

 Jesse McKinlay

21 Nov 2020

Katherine F. Stinson-Balmer

Nov 1919 – Dec 2003

 Katherine F. Stinson-Balmer

21 Nov 2020

Ernest T. Mosher

1893 – 1963

 Ernest T. Mosher

21 Nov 2020

Walter Y. Burns

unknown – 1971

 Walter Y. Burns

21 Nov 2020

Helen F. Eldridge

20 Oct 1885 – 17 Jan 1936

 Helen F. Eldridge

21 Nov 2020

John Archibald Reeves

7 Nov 1897 – 14 Jan 1976

 John Archibald Reeves

21 Nov 2020

Laura Belle Reeves

3 Feb 1899 – 31 Mar 1933

 Laura Belle Reeves

21 Nov 2020

Robert Johnson Goodacre

22 Feb 1826 – 4 May 1904

 Robert Johnson Goodacre

23 Nov 2020

Milo Dow Marshall

23 Sep 1896 – 9 Apr 1980

 Milo Dow Marshall

23 Nov 2020

Edith Frances Slaymaker Marshall

15 Feb 1898 – 8 Apr 1986

 Edith Frances <I>Slaymaker</I> Marshall

23 Nov 2020

Henry Clay VanZandt

6 Jul 1894 – 20 Oct 1968

 Henry Clay VanZandt

23 Nov 2020

Irene C Skolfield VanZandt

1894 – 23 Feb 1973

 Irene C <I>Skolfield</I> VanZandt

23 Nov 2020

Barraba Maxima

1888 – 1973

 Barraba Maxima

23 Nov 2020

Frances Jeanne Lee

1925 – 1991

 Frances Jeanne Lee

23 Nov 2020

 Frances Jeanne Lee

23 Nov 2020

Lloyd A. Lee

1925 – unknown

 Lloyd A. Lee

23 Nov 2020

 Lloyd A. Lee

23 Nov 2020

Delbert Lee Ledgere

26 May 1922 – 13 Nov 1976

 Delbert Lee Ledgere

23 Nov 2020

Vivian E. Ledgere

19 Nov 1926 – 23 May 1987

 Vivian E. Ledgere

23 Nov 2020

Joseph M. Shenn

27 Nov 1908 – 26 Oct 1976

 Joseph M. Shenn

23 Nov 2020

Gordon E. Libby

9 Mar 1934 – 12 Dec 1969

 Gordon E. Libby

23 Nov 2020

Glenn Rae Johnson

3 Sep 1925 – 23 Sep 1969

 Glenn Rae Johnson

23 Nov 2020

Sylvester Ellis

10 Oct 1922 – 20 Aug 1975

 Sylvester Ellis

23 Nov 2020

Frank Warren Courtney

28 Jan 1951 – 4 Sep 1970

 Frank Warren Courtney

23 Nov 2020

Joseph Warren Courtney

6 Jul 1873 – 26 Mar 1922

 Joseph Warren Courtney

23 Nov 2020

Joe Dawson Courtney

9 Jan 1916 – 10 Sep 1978

 Joe Dawson Courtney

23 Nov 2020

Mae Hon Courtney

16 May 1879 – 11 Jul 1958

 Mae <I>Hon</I> Courtney

23 Nov 2020

David Warren Courtney

Birth and death dates unknown.

 David Warren Courtney

23 Nov 2020

George Evans

1910 – Jul 1967

 George Evans

28 Nov 2020

Helen F. Brecko Evans

1911 – 26 Jun 1966

 Helen F. <I>Brecko</I> Evans

28 Nov 2020

James J. Martin

1893 – 27 Apr 1967

 James J. Martin

28 Nov 2020

Marion Goodwin Martin

1902 – 12 Jan 1968

 Marion <I>Goodwin</I> Martin

28 Nov 2020

Ventura Bossio

25 Mar 1898 – 19 May 1967

 Ventura Bossio

28 Nov 2020

Carolina Bossio

14 Jan 1898 – 12 Apr 1977

 Carolina Bossio

28 Nov 2020

Henrietta Williard

5 Aug – 8 May 1988

 Henrietta Williard

28 Nov 2020

Mary

Birth and death dates unknown.

 Mary

29 Nov 2020

Robert Earl Dowell

1915 – 27 May 1983

 Robert Earl Dowell

29 Nov 2020

Boyd W. Rilling

3 Jan 1892 – 2 Jan 1969

 Boyd W. Rilling

11 Dec 2020

Florence J. Rilling

14 Apr 1899 – 10 Jun 1982

 Florence J. Rilling

11 Dec 2020

J.E. McKinley

8 Jun 1859 – 8 Jun 1933

 J.E. McKinley

17 Dec 2020

Advertisement