Any time

Alice Fritz

11 Mar 1913 – 19 Mar 2000

 Alice Fritz

8 Nov 2013

Ersa Smith Alden

5 Oct 1891 – 14 Oct 1967

 Ersa <I>Smith</I> Alden

8 Nov 2013

Rev. Karl Richardson Alden

18 Jul 1892 – 3 Jan 1964

Rev. Karl Richardson Alden

8 Nov 2013

Dr Robert Alden

19 Apr 1920 – 29 Nov 1960

Dr Robert Alden

13 Nov 2013

Carrie Louise Tufts Alden

16 Nov 1853 – 15 Aug 1934

 Carrie Louise <I>Tufts</I> Alden

13 Nov 2013

Theodore Starkey Alden

27 Nov 1918 – 23 Jan 1976

 Theodore Starkey Alden

13 Nov 2013

Rev. William Hyde Alden Sr.

25 May 1858 – 23 Jul 1934

Rev. William Hyde Alden Sr.

13 Nov 2013

Lennart Ola Alfelt

24 Feb 1914 – 12 Mar 1981

 Lennart Ola Alfelt

13 Nov 2013

Alfred Arrington

15 Jun 1877 – 28 Sep 1962

 Alfred Arrington

13 Nov 2013

Stella Jane Coffin Arrington

13 Feb 1880 – 24 Jul 1931

 Stella Jane <I>Coffin</I> Arrington

13 Nov 2013

Jennifer Asplundh

21 Mar 1963 – 7 Nov 1968

 Jennifer Asplundh

13 Nov 2013

John Bertrand Austin

7 Jun 1935 – 9 Oct 1986

 John Bertrand Austin

13 Nov 2013

Virginia Synnestvedt Austin

14 Sep 1905 – 3 Oct 1995

 Virginia <I>Synnestvedt</I> Austin

13 Nov 2013

Robert Gray Barnitz

4 Oct 1904 – 14 Jul 1985

 Robert Gray Barnitz

13 Nov 2013

Bessie “Bess” Harris Behlert

8 Oct 1894 – 2 Oct 1973

 Bessie “Bess” <I>Harris</I> Behlert

13 Nov 2013

Leonard Lorenz Karl Behlert

7 Dec 1891 – 21 Mar 1962

 Leonard Lorenz Karl Behlert

13 Nov 2013

Steven Charles Betz

13 Aug 1954 – 25 Sep 1995

 Steven Charles Betz

13 Nov 2013

Janet Birchman

16 Aug 1956 – 31 May 1994

 Janet Birchman

13 Nov 2013

Helene Macbeth Boggess

25 Dec 1884 – 4 Nov 1971

 Helene <I>Macbeth</I> Boggess

13 Nov 2013

Barbara Jean Davis Bostock

27 Aug 1922 – 16 Jun 1972

 Barbara Jean <I>Davis</I> Bostock

13 Nov 2013

Edward Crary Bostock Jr.

29 Oct 1884 – 13 Sep 1960

 Edward Crary Bostock Jr.

13 Nov 2013

Edward Crary Bostock Sr.

2 Jan 1854 – 11 Apr 1903

 Edward Crary Bostock Sr.

13 Nov 2013

 Edward Crary Bostock Sr.

13 Nov 2013

Francis Gabriel “Frank” Bostock

25 Nov 1891 – 19 Jan 1964

 Francis Gabriel “Frank” Bostock

13 Nov 2013

Madeline Glenn Bostock

6 Nov 1888 – 31 Jan 1952

 Madeline <I>Glenn</I> Bostock

13 Nov 2013

Mary Elizabeth Junge Bostock

3 Apr 1858 – 20 Oct 1946

 Mary Elizabeth <I>Junge</I> Bostock

13 Nov 2013

 Mary Elizabeth <I>Junge</I> Bostock

13 Nov 2013

Margaret Bostock

12 Oct 1889 – 11 Nov 1976

 Margaret Bostock

13 Nov 2013

Rhona Glenn Bostock

3 Jun 1895 – 28 Dec 1989

 Rhona <I>Glenn</I> Bostock

13 Nov 2013

Guida Asplundh Bovard

3 Jun 1894 – 31 Jul 1986

 Guida <I>Asplundh</I> Bovard

13 Nov 2013

Richard Crozier Bovard

14 Oct 1882 – 20 Mar 1986

 Richard Crozier Bovard

13 Nov 2013

Lois Helen Nelson Boyesen

8 May 1911 – 13 Mar 1988

 Lois Helen <I>Nelson</I> Boyesen

13 Nov 2013

Emma Beebe Caldwell

13 Oct 1850 – 17 Aug 1939

 Emma <I>Beebe</I> Caldwell

13 Nov 2013

Korene Pendleton Caldwell

8 Apr 1885 – 27 Dec 1956

 Korene <I>Pendleton</I> Caldwell

13 Nov 2013

Robert Benton Caldwell

18 Jul 1851 – 21 Aug 1938

 Robert Benton Caldwell

13 Nov 2013

Rev. William Beebe Caldwell

26 Oct 1873 – 4 Dec 1959

Rev. William Beebe Caldwell

13 Nov 2013

Edward Albert Carroll

1901 – 30 Nov 1961

 Edward Albert Carroll

13 Nov 2013

Constance Burnham Carswell

3 Nov 1892 – 2 May 1978

 Constance <I>Burnham</I> Carswell

13 Nov 2013

Harold Thorpe Carswell

25 Mar 1887 – 1 Jan 1940

 Harold Thorpe Carswell

13 Nov 2013

Emma Fehleisen Carter

4 Aug 1842 – 6 Aug 1931

 Emma <I>Fehleisen</I> Carter

13 Nov 2013

Walter Cameron Childs Sr.

28 Oct 1845 – 18 Jul 1934

 Walter Cameron Childs Sr.

13 Nov 2013

Rev. John Cleare

19 Aug 1867 – 25 Nov 1936

Rev. John Cleare

13 Nov 2013

Brooke Pitcairn Cole

10 Jul 1956 – 6 Feb 2006

 Brooke <I>Pitcairn</I> Cole

13 Nov 2013

Louis Snowden Cole Jr.

11 Apr 1914 – 11 Jul 1985

 Louis Snowden Cole Jr.

13 Nov 2013

Erma Viola “Peg” Lauver Conner

22 Apr 1901 – 9 Nov 1974

 Erma Viola “Peg” <I>Lauver</I> Conner

13 Nov 2013

Lieut James Madison Cooper

31 Mar 1843 – 1 Feb 1925

Lieut James Madison Cooper

13 Nov 2013

Kathleen Waters Cooper

28 Oct 1890 – 1 Jun 1957

 Kathleen <I>Waters</I> Cooper

13 Nov 2013

Mary Amity Grant Cooper

1850 – 4 Jan 1930

 Mary Amity <I>Grant</I> Cooper

13 Nov 2013

Phillis Cooper

12 Feb 1895 – 11 Apr 1972

 Phillis Cooper

13 Nov 2013

William John Cowley

10 Jul 1913 – 6 May 1972

 William John Cowley

13 Nov 2013

Marguerite Cranch

28 Dec 1918 – 28 Dec 1918

 Marguerite Cranch

13 Nov 2013

Priscilla Alden Cranch

23 Feb 1888 – 29 Dec 1918

 Priscilla <I>Alden</I> Cranch

13 Nov 2013

Rev. Raymond Greenleaf Cranch

3 Apr 1883 – 30 Nov 1967

Rev. Raymond Greenleaf Cranch

13 Nov 2013

Vernalou Cleare Cranch

5 May 1892 – 8 May 1940

 Vernalou <I>Cleare</I> Cranch

13 Nov 2013

David Lloyd Crockett

15 Feb 1925 – 26 Apr 1987

 David Lloyd Crockett

13 Nov 2013

Genevieve Madeleine Vinet Ford

13 Mar 1912 – 27 Oct 1970

 Genevieve Madeleine <I>Vinet</I> Ford

13 Nov 2013

Mary Aitken Glenn

29 May 1842 – 30 Oct 1925

 Mary Aitken Glenn

13 Nov 2013

Mary Aitken Glenn

19 Sep 1819 – 24 Jun 1896

 Mary <I>Aitken</I> Glenn

13 Nov 2013

Frances Bostock Schaill Goodman

25 Dec 1914 – 29 Dec 1989

 Frances Bostock <I>Schaill</I> Goodman

13 Nov 2013

Frederik T. Hansen

26 Feb 1871 – 18 Feb 1932

 Frederik T. Hansen

13 Nov 2013

Wynne Pitcairn Hill

1948 – 1981

 Wynne <I>Pitcairn</I> Hill

13 Nov 2013

Pearl May Linaweaver

1 Apr 1919 – 4 Aug 1999

 Pearl May Linaweaver

13 Nov 2013

Glenn Pendleton Pitcairn

28 Mar 1925 – 29 Dec 2008

 Glenn <I>Pendleton</I> Pitcairn

13 Nov 2013

Jean Elizabeth Horigan Pitcairn

28 Apr 1922 – 30 Sep 1979

 Jean Elizabeth <I>Horigan</I> Pitcairn

13 Nov 2013

Lachlan Pitcairn

1 Sep 1922 – 11 Sep 2013

 Lachlan Pitcairn

13 Nov 2013

Joel Pitcairn

12 Jun 1920 – 11 Mar 1991

 Joel Pitcairn

13 Nov 2013

Alice Kittie Potts

31 Jul 1876 – 23 Jun 1931

 Alice Kittie Potts

13 Nov 2013

Arthur Hallam Powell

27 Nov 1881 – 4 Oct 1942

 Arthur Hallam Powell

13 Nov 2013

Benjamin Lawrence Powell

10 Sep 1913 – 7 Aug 1989

 Benjamin Lawrence Powell

13 Nov 2013

Mary Jane Denny Powell

18 Mar 1882 – 5 Mar 1953

 Mary Jane <I>Denny</I> Powell

13 Nov 2013

Advertisement