Any time

Mrs Dorothy Jane “Dottie O” Schultz Ottenstroer

15 Jul 1922 – 4 Apr 2010

Mrs Dorothy Jane “Dottie O” <I>Schultz</I> Ottenstroer

13 Oct 2010

Mrs Dorothy Jane “Dottie O” <I>Schultz</I> Ottenstroer

13 Oct 2010

Lloyd Bernard Ottenstroer

2 Jun 1920 – 2 May 1989

 Lloyd Bernard Ottenstroer

13 Oct 2010

 Lloyd Bernard Ottenstroer

13 Oct 2010

Mrs Bertha Elizabeth Whitehead Schultz

4 Mar 1898 – 10 Sep 1975

Mrs Bertha Elizabeth <I>Whitehead</I> Schultz

13 Oct 2010

Mrs Bertha Elizabeth <I>Whitehead</I> Schultz

13 Oct 2010

Martin William Schultz

8 Apr 1894 – 31 Oct 1971

 Martin William Schultz

13 Oct 2010

 Martin William Schultz

13 Oct 2010

 Martin William Schultz

13 Oct 2010

Johannah “Hannah” Bock Schultz

27 Dec 1867 – 7 Feb 1939

 Johannah “Hannah” <I>Bock</I> Schultz

13 Oct 2010

 Johannah “Hannah” <I>Bock</I> Schultz

13 Oct 2010

Frederick Ernest “Fritz” Schultz

17 Sep 1863 – 31 Dec 1931

 Frederick Ernest “Fritz” Schultz

13 Oct 2010

 Frederick Ernest “Fritz” Schultz

13 Oct 2010

 Frederick Ernest “Fritz” Schultz

13 Oct 2010

Bernard John “Benny” Ottenstroer

9 Apr 1894 – 5 Nov 1977

 Bernard John “Benny” Ottenstroer

12 Jun 2011

 Bernard John “Benny” Ottenstroer

12 Jun 2011

Catherine Gertrude “Kate” Schaettles Ottenstroer

16 Nov 1896 – 9 Jun 1970

 Catherine Gertrude “Kate” <I>Schaettles</I> Ottenstroer

12 Jun 2011

 Catherine Gertrude “Kate” <I>Schaettles</I> Ottenstroer

12 Jun 2011

Christine Justen Stilling

3 May 1889 – 1 Jan 1953

 Christine <I>Justen</I> Stilling

13 Jun 2011

Cyril F Popp Sr.

25 Sep 1925 – Aug 1982

 Cyril F Popp Sr.

13 Jun 2011

Margaret Corsello Popp

5 Oct 1923 – 11 Oct 2011

 Margaret <I>Corsello</I> Popp

13 Jun 2011

Rudolph Joseph Ottenstroer/Ottenstraer Sr.

3 Mar 1844 – Aug 1918

 Rudolph Joseph Ottenstroer/Ottenstraer Sr.

13 Jun 2011

 Rudolph Joseph Ottenstroer/Ottenstraer Sr.

13 Jun 2011

Elizabeth Hartman Ottenstroer

9 Aug 1871 – 19 Jun 1927

 Elizabeth <I>Hartman</I> Ottenstroer

13 Jun 2011

 Elizabeth <I>Hartman</I> Ottenstroer

13 Jun 2011

John Bernard Ottenstroer

2 Aug 1871 – 19 Jan 1958

 John Bernard Ottenstroer

13 Jun 2011

 John Bernard Ottenstroer

13 Jun 2011

Henrietta Keiser/Kaiser Ottenstroer/Ottenstraer

17 Jan 1873 – 2 Nov 1917

 Henrietta <I>Keiser/Kaiser</I> Ottenstroer/Ottenstraer

13 Jun 2011

Anna Zastrob Ottenstroer/Ottenstraer

8 Nov 1847 – 26 Jun 1896

 Anna <I>Zastrob</I> Ottenstroer/Ottenstraer

13 Jun 2011

Rev Nicholas N Schmitt

14 Aug 1885 – 3 May 1962

Rev Nicholas N Schmitt

15 Jun 2011

Mary K. Schmitt

8 Nov 1879 – 2 Dec 1983

 Mary K. Schmitt

15 Jun 2011

Joseph N. Schmitt

9 Nov 1889 – 26 Oct 1972

 Joseph N. Schmitt

15 Jun 2011

Marie Hiller Oeffling

17 Dec 1913 – 22 Feb 2009

 Marie <I>Hiller</I> Oeffling

15 Jun 2011

Alfred Joseph Oeffling

22 Dec 1906 – 8 Mar 1997

 Alfred Joseph Oeffling

15 Jun 2011

Stephan F Schmitt

27 Jan 1856 – 22 May 1927

 Stephan F Schmitt

15 Jun 2011

Anna Mary Nett Hess

29 Jul 1864 – 19 Oct 1900

 Anna Mary <I>Nett</I> Hess

15 Aug 2011

 Anna Mary <I>Nett</I> Hess

15 Aug 2011

John G Wagner Sr.

17 Apr 1916 – 26 Jun 2005

 John G Wagner Sr.

15 Aug 2011

Henry W. Amann

20 Jan 1898 – 4 Nov 1908

 Henry W. Amann

15 Aug 2011

Margaretha Amann

31 Jan 1885 – 12 Sep 1907

 Margaretha Amann

15 Aug 2011

Peter Schmidt

2 Mar 1812 – 1 Apr 1884

 Peter Schmidt

15 Aug 2011

Katharina Justen Schmidt

10 Feb 1821 – 8 Feb 1909

 Katharina <I>Justen</I> Schmidt

15 Aug 2011

August Mueller

24 Jun 1834 – 14 Jul 1894

 August Mueller

15 Aug 2011

Henry J Stilling

23 Jun 1883 – 19 Sep 1970

 Henry J Stilling

28 May 2012

Anna Oeffling Guyser

6 Jan 1892 – Dec 1986

 Anna <I>Oeffling</I> Guyser

28 May 2012

Richard Guyser

3 Mar 1896 – 9 Jul 1963

 Richard Guyser

28 May 2012

Robert J Guyser

19 Jan 1923 – 28 Dec 1944

 Robert J Guyser

28 May 2012

Catherine Freund Schmitt

21 May 1859 – 31 Oct 1936

 Catherine <I>Freund</I> Schmitt

18 Nov 2012

Advertisement