Actions
Begin New Search
Refine Last Search
Cemetery Lookup
Add Burial Records
Help with Find A Grave

Find all Näslunds in:
 • Härnösand Kyrkogård
 • Härnösands kommun
 • Västernorrlands län
 • Find A Grave

Top Contributors
Success Stories
Community Forums
Find A Grave Store

Log In
Sponsor This Memorial! Advertisement
Rev Johan Israel Näslund
Learn about upgrading this memorial...
Birth: May 26, 1822
Vemdalen
Härjedalens kommun
Jämtlands län, Sweden
Death: 1906

Johan Israel Näslund (1822-1906) was the 26th vicar of Härnösand, Sweden. (b. May 26, 1822; Sweden - d. 1906; Sweden)

Parents:
Johan was the son of Israel Israelsson Näslund III (1796-1858) who was the 18th Assistant Vicar of Torsåker, Sweden and later the Vicar in Arnäs, Sweden from 1872 to 1889. Carl's mother was Johanna Gustafva Ruuth (1800-1860).

Siblings:
His siblings included: Carl Gustaf Näslund (1825-1899) Vicar of Arnäs, Sweden from 1872 to 1889; Elsa Maria Elisabeth Näslund (1829-?) who married Anton Julius Winblad I (1828-1901) who was the schoolteacher as well as choirmaster and church organist at Ytterlännäs in Sweden; and Olof Emanuel Näslund (1829-1906) who was a twin of Elsa and worked as a surveyor who married Annette Brandell (1820-?).

Education:
He was a student at Uppsalla University in 1842.

Marriage:
He married Emma Maria Falk (1817-1860) on August 26, 1849 in Norra Rada, Varmland, Sweden.

Children:
Karl Herman Israel Näslund (1852-?); and Johan Teodor Näslund (1856-?).

Härnösand cathedral:
Wikipedia states: "Härnösand city's first church was built in 1593. In 1721 the church was burned down by Russian troops, and a new church was erected, and that church was eventually destroyed. The present church was completed in 1846 and built according to plans by John Hawerman. The present church is located in the same location as the original and is Sweden's smallest cathedral."

Swedish ecclesiastical biography:
f. 26 maj 1822 i Vem-dalen, Hede pastorat, son af komm. i Torsåker v. pastor Israel Næslund och Johanna Gustava Ruuth. Stud. i Ups. vt. 1842, prästv. 16 juli 1845till komm. adj. i Ytterlännäs, förestod under jan. 1847 och maj 1848 någraveckor sacellanien i Högsjö;. past. adj. i Sollefteå 20 juni 1849, sköttepastoralvården därst. under khdens deltagande i riksdagen 1853-54. Så-som sökande till kapellansysslan på Hemsön uppfördes han ej på konsist.-förslaget, men klagade hos K. Maj:t, erhöll 3. rummet och vid valet de flestarösterna samt utn. till kapellpred. å Hemsön 14 nov. 1853, tilltr. 1 maj1885. Afl. past. examen 31 mars 1859. Med begärdt afsked från kapellpr.tjänsten utn. till högmässopredikant och t. f. pastor i Hsand 13 juli 1859,khde i Näs pastorat 9 dec. 1864, tilltr. 1 maj 1866; folkskoleinspektörunder åren 1870 och 71. Utn. khde i Ragunda 6 nov. 1871; tilltr. 1 dec.Första året efter tillträdet måste han ensam sköta 3 af pastoratets kyrkor.L. N. O. 1 dec. 1887. Den vördnadsvärde, präktige församlingsherden af-led 10 nov. 1906 och begrofs d. 22 i samma månad af kontr. prosten Ol.Löfvenmark, som i ett sedan tryckt tal sympatiskt skildrat den aflidnesminne, hans Gudi hängifna sinne, hans stora osjälfviskhet hans rika kär-lek, mognad och luttrad i en lång trons och lidandets skola. Betecknandeför khde Næslunds sinnelag och hans ömhet för ortens fattiga är i syn-nerhet en af minnestecknaren omtalad episod, då han en gång efter atthafva uppburit 6,900 kronor i skogsmedel för flera år, några dagar se-nare med strålande ansikte utbrast: "Nu har jag bara 900 kronor kvar"!Det hade blifvit hans andra natur att utan ringaste anspråk på tack ochlön göra godt och glömma sig själf för andra. Under hans pastorstid bi-föll Kgl. Maj:t 21 juli 1876 en ansökan från Köttsjö byamän i Ragundas:n att få anlägga egen begrafningsplats för sina döda.G. 1) 26/8 1849 m. Emma Maria Falk, f. i Råda (Värml.) 23/5 1817, dotteraf Herman Adolf Falk, öfver- och hofjägmästare, och Brita Kristina Geijer;d. i Hsand 22/9 1860;2) 1862 m. Charlotta Sofia Berg, f. i Göteborg 17/4 1825, dotter af spegel-fabrikören därst. Johan Martin Berg och Johanna Charlotta Jonsson; sjuklig,d. 10/11 1895.Barn i förra giftet: Johan Theodor, d. 26/9 1860, 3 år 9 m. 27 d.; Carl HermanIsrael, f. 13/5 1852 i Sollefteå, agent; Johan Emanuel, f. 13/5 1852 tvill., d. 1853;i senare g.: Johan Gustaf, f. 1863, d. s. å.; Carl Johan, f. 5/4 1864 i Hsand. stud.1882, landtbruksinspektor.Tr.:Predikan på 22. sönd. eft. Tref. (i: Predikningar af Hernösands stiftsprester 2. 1884).

Translated biography:
Born May 26, 1822 in Vem-dalen, in Hede parish. He was the son of the pastor of Torsåker Israel Næslund, and Johanna Gustava Ruuth. He was a student at Upspsala university in 1842. He was ordained as a minister on July 16, 1845 and assigned to Ytterlännäs , before stood in January 1847, and in May 1848 a few weeks sacellanien in Högsjö .; past . adj . Solleftea June 20, 1849 , attended pastoral care Lieutenant on February . during khdens participation in parliament 1853-54 . So - as candidates for Kapella chore on Hemsön he erected not on konsist. proposal , but complained of K. Majesty , received the third the room and by selecting the flestarösterna and UTN . to kapellpred . On Hemsön November 14 1853 tilltr . 1 maj1885 . Afl . past . Graduation March 31, 1859 . With begärdt parting from kapellpr.tjänsten UTN . to högmässopredikant and acting pastor of Hsand July 13, 1859 , khde in Nas pastorate December 9 1864 tilltr . May 1, 1866 ; Public School Inspector for the years 1870 and 71. Utn . khde Ragunda November 6 1871 tilltr . 1 dec.Första year after taking office , he alone attend 3 of the parish kyrkor.L . N. O. December 1 In 1887. The venerable , präktige parish priest af - point Nov. 10 1906, and was buried d 22 of the same month of contr . Dean Ol.Löfvenmark , as a then printed speech sympathetically portrayed the aflidnesminne , his Gudi devoted mind, his great osjälfviskhet his rich 's love , maturity and seasoned in a long faith and suffering school . Betecknandeför khde Næslunds disposition and his affection for the town's poor is in particular one of the memory cartoonist talked about the episode when he once after atthafva received 6,900 crowns in forest resources for several years , a few days see later with radiant face exclaimed : " Now I only 900 crowns left " , it had become his second nature, without the slightest claim to thank ochlön do good and forget himself for others. During his pastorstid bi - fell the Royal . Majesty July 21, 1876 an application from Köttsjö Byamän in Ragunda : n permit to establish their own burial-ground for their döda.G. 1) 26/8 1849 m Emma Maria Falk , born in Rada ( Värml. ) 5/23 1817 dotteraf Herman Adolf Falk, over and hofjägmästare , and Brita Kristina Geijer ; d in Hsand 22/9 1860 , 2) 1862 m Charlotta Sofia Berg , born in Gothenburg 17/4 1825 , daughter of mirror - factory owner Lieutenant on February . Johan Martin Berg and Johanna Charlotta Jonsson; morbid , d 10/11 1895.Barn last marriage: Johan Theodor , d 26/9 1860 , 3 years 9 m 27 d ; Carl Herman Israel , born 5/13 1852 Solleftea agent; Johan Emanuel , born 13 / 5 1852 twin towers . , d 1853 in the latter g : Johan Gustaf , b 1863 , d å ; Carl Johan , born 5/4 1864 in Hsand . stud.1882 , landtbruksinspektor.Tr . : Homily on 22. probe. eft . Tref . ( in : Predikningar of Hernösands stiftsprester 2nd 1884).

Research:
Researched and written by Richard Arthur Norton (1958- ) for Findagrave starting on August 22, 2003. Updated with a translation of the Swedish ecclesiastical biography into English.


 
Family links: 
 Parents:
  Israel Israelsson Näslund (1796 - 1858)
  Johanna Gustava Ruuth Näslund (1800 - 1860)
 
 Siblings:
  Johan Israel Näslund (1822 - 1906)
  Israel Israelsson Naslund (1823 - 1894)*
  Carl Gustaf Näslund (1825 - 1889)*
  Olof Emanuel Näslund (1829 - 1906)*
  Elsa Maria Elisabet Näslund Winblad (1829 - 1907)*
 
*Calculated relationship
 
Burial:
Härnösand Kyrkogård
Härnösands kommun
Västernorrlands län, Sweden
 
Created by: Richard Arthur Norton (1...
Record added: Aug 22, 2003
Find A Grave Memorial# 7786937
Rev Johan Israel Näslund
Added by: Richard Arthur Norton (1958- )
 
Rev Johan Israel Näslund
Added by: Richard Arthur Norton (1958- )
 
Rev Johan Israel Näslund
Added by: Richard Arthur Norton (1958- )
 
 
Photos may be scaled.
Click on image for full size.

 
 
 Advertisement

Privacy Statement and Terms of Service