Coleta, Whiteside County, Illinois, USA

114 memorials (89% Photographed)

Coleta, Whiteside County, Illinois, USA

370 memorials (62% Photographed)

Coleta, Whiteside County, Illinois, USA

151 memorials (87% Photographed)

Also known as: "Colcord Cemetery"

Coleta, Whiteside County, Illinois, USA

49 memorials (82% Photographed)

Advertisement