Also known as: "Elmwood Cemetery", "Saint Joseph Cemetery"

Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, USA

17,265 memorials (95% Photographed)

Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, USA

25 memorials (80% Photographed)

Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, USA

92 memorials (100% Photographed)

Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, USA

13,083 memorials (93% Photographed)

Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, USA

12 memorials (17% Photographed)

Advertisement